Logo Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny
Ornament
                            SLOVENČINÁR - ČASOPIS
                                                                       SLOVENSKEJ
                                                                           ASOCIÁCIE
                                                                                UČITEĽOV
                                                                                      SLOVENČINY

ČASOPIS NA STIAHNUTIE

    Ročník I
        Číslo 1, 2014: stiahnuť
        Číslo 2, 2014: stiahnuť
        Číslo 3, 2014: stiahnuť
  
Ročník II     
        Číslo 1, 2015: stiahnuť
        Číslo 2, 2015: stiahnuť
        Číslo 3, 2015: stiahnuť
   
Ročník III     
        Číslo 1, 2016: stiahnuť

        Číslo 2, 2016: stiahnuť
        Číslo 3, 2016: stiahnuť - nové  
    HLAVNÝ REDAKTOR
        Doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava)
     VÝKONNÝ REDAKTOR 
        PhDr. Ján Papuga, PhD. (Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, Bratislava)
    REDAKČNÁ RADA
        PhDr. Xénia Činčurová, PhD. (Súkromná základná škola waldorfská, Bratislava)
        PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD. (Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice)
        Red. prof. dr. Boža Krakar Vogel (Filozofická fakulta Univerzity v Lubľane)
        
Mgr. Gabriela Kratochvílová (Základná škola sv. Svorada a Benedikta, Nitra)
        Mgr. Renáta Ondrejková (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Bratislava)
        Prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. (Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica)
        Mgr. Eva Péteryová (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Bratislava)
        Mgr. Viera Sabová (Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná, Žilina)
        Prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD. (Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava)
    VYDAVATEĽ
        Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, Bratislava
        E-mail: 2002saus@gmail.com
        Web: http://www.saus2002.sk/casopis.html
        Časopis vychádza trikrát ročne.
        ISSN 1339-4908
    INFORMÁCIE PRE PRISPIEVATEĽOV, ČITATEĽOV A INZERENTOV 
Vaše doposiaľ nepublikované príspevky posielajte e-mailom na adresu slovencinar-saus@post.sk v programe MS Word: typ písma: Times New Roman; veľkosť písma 12; riadkovanie: 1,5. Za svojím príspevkom uveďte oznam použitej literatúry v abecednom poradí v súlade s platnou bibliografickou normou. Rozsah príspevku sa neurčuje. Abstrakt a resumé sa nevyžaduje. Váš príspevok autorizujte menom, priezviskom, akademickým titulom, názvom a adresou pracoviska. Príspevok musí byť v súlade s obsahovým zameraním časopisu. Súčasťou textu môžu byť aj fotografie, tabuľky, grafy a pod. Redakčná rada si v spolupráci s prispievateľom vyhradzuje právo upraviť alebo skrátiť niektoré príspevky, príp. príspevok neuverejniť. Za zaslané príspevky vám vopred ďakujeme.
V prípade záujmu o zaslanie tlačeného čísla časopisu zašlite písomnú alebo elektronickú objednávku na adresu alebo e-mail Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, alebo na e-mail časopisu Slovenčinár. Cena tlačeného čísla je pre členov SAUS 7 eur + poštovné, pre ostatných odoberateľov 9 eur + poštovné. Prispievatelia do aktuálneho čísla časopisu majú tlačené vydanie bezplatne.
V prípade záujmu o inzerciu nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu časopisu Slovenčinár.            

RUBRIKY

   Štúdie * Námety a rozhľady * Jazykom o jazyku * Recenzie a knižné inšpirácie * Názory, postrehy,     komentáre * Informatórium * Rozhovor * Z prác žiakov a študentov

INFORMÁCIA O VZNIKU ČASOPISU 

    stiahnuť

 

TOPlist