Ornament
        VITAJTE NA STRÁNKACH
                                    SLOVENSKEJ
                                         ASOCIÁCIE
                                             UČITEĽOV
                                                SLOVENČINY


    V aule bratislavského Gymnázia L. Novomeského na Tomášikovej ulici sa 15. marca 2002 o 11. hod. stretli slovenčinári zo všetkých
typov škôl a iných inštitúcií z celého Slovenska. Ich veľká účasť prekvapila a zároveň veľmi potešila organizátorov, členov prípravného vý-
boru, ktorí sa na podnet PhDr. Alexandry Húskovej z MC MB rozhodli založiť Slovenskú asociáciu učiteľov slovenčiny. Jej vznik podporili
svojou účasťou na zhromaždení zástupcovia štátnych orgánov: PhDr. František Švába z MŠ SR, RNDr. Pavol Černek, CSc. z ŠPÚ, RNDr.
Pavol Mäsiar z MC mesta Bratislava, Mgr. Eva Boličková z Domu zahraničných stykov. Svojou osobnou prítomnosťou poctil zhromaždenie
Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. Účastníci ustanovujúceho zhromaždenia SAUS v naozaj pracovnej atmosfére s pripomienkami schválili jej
stanovy, zvolili členov rady asociácie i kontrolný výbor. SAUS si kladie za cieľ podporovať postavenie SJL ako základného učebného pred-
metu v pedagogických dokumentoch i v povedomí verejnosti na Slovensku i v zahraničí, presadzovať záujmy učiteľov SJL, podporovať ich
odborný rast, vytvoriť priestor na diskusiu o problémoch vyučovania SJL. Počas zhromaždenia odznelo množstvo návrhov na činnosť Asoci-
ácie. Podnetné boli vystúpenia PhDr. Dorňákovej, prezidentky Slovenskej asociácie učiteľov angličtiny, a PhDr. Kataríny Hincovej, PhD.,
prezidentky Slovenskej asociácie učiteľov dejepisu. Potrebu novovzniknutej organizácie zdôraznili mnohí účastníci ustanovujúceho stretnutia.
Dúfame, že SAUS napĺňa ich očakávania dodnes. Predsedníčkou SAUS-u do roku 2011 bola PhDr. Eva Vrbanová. Od roku 2011 je pred-
sedom Asociácie PhDr. Ján Papuga, PhD.
   
SAUS ako príspevková organizácia nemôže vyvíjať zárobkovú činnosť. Nie sme ani poberateľom 2 % z dane, keďže
sa domnievame, že by nás agenda stála viac ako príspevky a uvedomujeme si, že učitelia často prispievajú svojej
škole, ktorá takúto pomoc potrebuje. Naša aktívna činnosť však vyžaduje stále vyššie financie, ktoré potrebujeme na
realizáciu plánov v predmete SJL. Preto si Vás dovoľujeme poprosiť o akýkoľvek FINANČNÝ DAR, ktorý by bol efektívne
využitý v prospech našej ďalšej činnosti
. Za vašu finančnú pomoc prostredníctvo účtu SK2002000000002932562854
vám v mene RADY SAUS, členov a sympatizantov SAUS ĎAKUJEME.
Nový e-mail SAUS a časopisu Slovenčinár: 2002saus@gmail.com.
Logo Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny STANOVY
RADA A KONTROLNÝ VÝBOR SAUS
ČLENOVIA SAUS
PRIHLÁŠKA ZA ČLENA SAUS
DISKUSNÉ FÓRUM - aj pre tých, čo nemajú FB
SPONZORI
KONFERENCIE A VALNÉ ZHROMAŽDENIA
AKTIVITY A INFORMÁCIE

OLYMPIÁDA SJL

ZBORNÍKY SAUS
SLOVENČINÁR, ČASOPIS SAUS - ISSN 1339-4908 
PEDAGOGICKÉ DOKUMENTY K SJL
BANKA NÁPADOV
PONUKY ZO SJL
 
PRACOVNÉ PONUKY
Dočasné sídlo SAUS-u: Kadnárova 4, 831 52 Bratislava
Správca stránky: Ján Papuga
Facebook: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny
Facebook: Slovenský jazyk a literatúra - žiaci
E-mail: 2002saus@gmail.com
Aktualizácia: MAREC 2017
TOPlist